Statistics

Chương trình: Vui Ca Đoán Giọng
STT Getway MO MT Sender Status Datetime
1 vnp-7x39 Vcdg h xxx De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84917673360 FAILED 2017-06-24 09:06:03
2 vnp-7x39 Vcdg h De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84917673360 FAILED 2017-06-24 09:04:37
3 vnb-7x39 VCDG H 100 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84928046589 SUCCESS 2017-06-23 23:49:48
4 vtl-7x39 VCDG H 117 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84978449896 SUCCESS 2017-06-23 16:08:16
5 vms-7x39 VCDG KH 38 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT KHONG HAY. Tran trong cam on. 84908166017 SUCCESS 2017-06-23 16:03:33
6 vms-7x39 VCDG H 95 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84908166017 SUCCESS 2017-06-23 16:02:50
7 vms-7x39 VCDG H 87 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84908166017 SUCCESS 2017-06-23 16:01:50
8 vtl-7x39 Vcdg h 100 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 841626931774 SUCCESS 2017-06-23 16:01:44
9 vms-7x39 VCDG H 123 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84933055945 SUCCESS 2017-06-23 16:01:40
10 vms-7x39 VCDG H 79 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84908166017 SUCCESS 2017-06-23 16:00:50
1 2 3 778
Tổng số tin nhắn: 7774
Số tin nhắn không hợp lệ : 7319