Statistics

Chương trình: Vui Ca Đoán Giọng
STT Getway MO MT Sender Status Datetime
1 vtl-7x39 VCDG H 33 Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 84984597503 FAILED 2018-01-21 08:04:55
2 vtl-7x39 VCDG H 3 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84976113014 SUCCESS 2018-01-20 14:08:12
3 vtl-7x39 VCDG H 232 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84964433841 SUCCESS 2018-01-09 09:13:53
4 vtl-7x39 Vcdg h 20 Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 841635237422 FAILED 2018-01-06 17:07:08
5 vms-7x39 vcdg h De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 841224065008 FAILED 2018-01-06 14:55:49
6 vms-7x39 VCDG H 400 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84904474740 SUCCESS 2018-01-04 23:49:09
7 vtl-7x39 VCDG KH 8500 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT KHONG HAY. Tran trong cam on. 841683611691 SUCCESS 2018-01-04 16:01:21
8 vtl-7x39 Vcdg h 50 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 841635237422 SUCCESS 2018-01-04 16:01:14
9 vnp-7x39 VCDG KH Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 841296886779 FAILED 2018-01-04 15:26:20
10 vtl-7x39 VCDG H 50 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84977396106 SUCCESS 2018-01-03 23:53:25
1 2 3 864
Tổng số tin nhắn: 8636
Số tin nhắn không hợp lệ : 7922