Statistics

Chương trình: Vui Ca Đoán Giọng
STT Getway MO MT Sender Status Datetime
1 vtl-7x39 VCDG H 402 Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 84964881359 FAILED 2017-08-21 16:06:15
2 vnp-7x39 VCDG H 235 Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 84949919630 FAILED 2017-08-21 16:04:08
3 vms-7x39 VCDG H 130 Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 84906252320 FAILED 2017-08-21 16:02:23
4 vms-7x39 VCDG H 68 Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 84908166017 FAILED 2017-08-21 15:57:57
5 vms-7x39 VCDG 1/2 De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84933597984 FAILED 2017-08-18 16:05:37
6 vms-7x39 VCDG H 1VCDG 1/2 De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84933597984 FAILED 2017-08-18 16:03:49
7 vms-7x39 VCDG 1/2 H 1 De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84933597984 FAILED 2017-08-18 16:02:14
8 vms-7x39 VCDG 1/2 H 1nguoi De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84933597984 FAILED 2017-08-18 16:00:30
9 vtl-7x39 VCDG H De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 841648530714 FAILED 2017-08-18 15:59:49
10 vms-7x39 VCDG h 1/2 1nguoi De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84933597984 FAILED 2017-08-18 15:58:59
1 2 3 820
Tổng số tin nhắn: 8199
Số tin nhắn không hợp lệ : 7628