Statistics

Chương trình: Vui Ca Đoán Giọng
STT Getway MO MT Sender Status Datetime
1 vtl-7x39 Vcdg kh xxx Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 841657824376 FAILED 2017-10-22 16:25:21
2 vtl-7x39 VCDG H 836 Thoi gian binh chon cua Vui Ca Doan Giong da het, vui long nhan tin du doan trong thoi gian hop le. 841643873341 FAILED 2017-10-22 12:44:31
3 vms-7x39 VCDG KH 32 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT KHONG HAY. Tran trong cam on. 84939494892 SUCCESS 2017-10-18 18:45:04
4 vtl-7x39 Vcdg h 65 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 841647804007 SUCCESS 2017-10-18 16:50:05
5 vtl-7x39 VCDG KH 22 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT KHONG HAY. Tran trong cam on. 84966873207 SUCCESS 2017-10-18 16:23:33
6 vms-7x39 VCDG H 314 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84906342887 SUCCESS 2017-10-18 16:06:18
7 vnb-7x39 VCDG KH 200 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT KHONG HAY. Tran trong cam on. 84927255206 SUCCESS 2017-10-18 16:03:43
8 vms-7x39 Vcdg kh 36 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT KHONG HAY. Tran trong cam on. 841283647847 SUCCESS 2017-10-17 16:15:30
9 vtl-7x39 Vcdg h 45 Quy khach da du doan thanh cong nhan vat trong clip HAT HAY. Tran trong cam on. 84985903311 SUCCESS 2017-10-17 16:10:57
10 vtl-7x39 Vcdg hh 43 De du doan, vui long soan: VCDG H So nguoi du doan giong ban gui 7339 neu ban doan nhan vat trong clip hat hay. Soan:VCDG KH 84985903311 FAILED 2017-10-17 16:08:16
1 2 3 836
Tổng số tin nhắn: 8352
Số tin nhắn không hợp lệ : 7726