Trung tâm sản xuất chương trình

Thạch thị kim ngân/ ALISON

kimngan@dienquan.com

CEO Trung Tâm Sản Xuất Chương Trình / CEO of DQ TV & Online Center

Nguyễn Thị Minh Kha/ KATHY

minhkha@dienquan.com

CEO Trung Tâm Tin Tức / CEO OF NEWS CENTER

Lý Minh Phương Quỳnh/ WINNIE

phuongquynh@dienquan.com

CEO Trung Tâm Phim Ảnh & Giải Trí / CEO OF DQ FILM & ENTERTAINMENT CENTER

Trần Thế Khương/ HENRY

thekhuong@dienquan.com

CEO Trung Tâm Phim Ảnh & Giải Trí / CEO OF DQ FILM & ENTERTAINMENT CENTER

Nguyễn Phương/ BEBE

nguyenphuong@dienquan.com

CEO Ban Tài chính- Hành chính - Booking / CEO of DQ Finance - Admin - Booking Center