Ban tổng giám đốc

Nguyễn Quốc Toản/ JASON

Tổng giám đốc / GENERAL DIRECTOR

Nguyễn Phương / BEBE

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Thạch Thị Kim Ngân/ ALISON

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Trần Thế Khương/ HENRY

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Lý Minh Phương Quỳnh/ WINNIE

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Nguyễn Thị Minh Kha/ KATHY

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR