Board of Directors

quoc-toan

Nguyễn Quốc Toản/ JASON

Tổng giám đốc / GENERAL DIRECTOR

phuong-nguyen

Nguyễn Phương / BEBE

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

kim-ngan

Thạch Thị Kim Ngân/ ALISON

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

the-khuong

Trần Thế Khương/ HENRY

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

phuong-quynh

Lý Minh Phương Quỳnh/ WINNIE

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR

minh-kha

Nguyễn Thị Minh Kha/ KATHY

Phó Tổng Giám Đốc / DEPUTY GENERAL DIRECTOR